top of page
IMG-1750.JPG

Yoshio Ikezaki: Elements 1991-2016

by Jackie Apple, 2017

IMG-1752.JPG

Yoshio Ikezaki, Kylin Gallery, 2018

IMG-1747.JPG

Yoshio Ikezaki, LA ARTCORE, 2003

IMG-1751.JPG

Yoshio Ikezaki: Timeless, Kylin Gallery, 2019

IMG-1744.JPG

Collaboration Between SUMI and Washi, Yoshio Ikezaki and YOSHIYUKI NAKANO, 2008

bottom of page